top of page

תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל www.osnat-ariely.com (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י אסנת אריאלי (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”). במסמך שלהלן מוגדרים התנאים וההגבלות שבכפוף להם אפשר להשתמש באתר. כניסה לאתר תחשב לאישור שקראתם והבנתם את התנאים ואתם מתחייבים לפעול לפיהם.

  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין הגולשים באתר לבין האתר, את תנאי השימוש באתר.

  3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.

  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר  באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

  5. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

:דין ושיפוט

  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

  3. הדין החל על השימוש באתר ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

bottom of page